Beskæftigelsesministeriets RSS feed Beskæftigelsesministeriets RSS feed

To kommuner får mulighed for at deltage i pilotprojektet Håndholdt Inklusion, hvor de frem til 2019 skal have et intensivt samarbejde med Kriminalforsorgen om en udslusningsindsats for indsatte.

Projektet skal sikre, at borgeren under indsættelsen og ved løsladelse får en tæt tværfaglig indsats på baggrund af en plan, der går på tværs af de offentlige systemer.

Målet er at sikre, at udsatte borgere efter en afsoning får en god løsladelse og udslusning, så de kan hjælpes videre i beskæftigelse eller uddannelse.

Pilotprojektet indebærer, at der i begge kommuner bliver ansat to særlige udslusningskonsulenter til at tage sig af det opsøgende arbejde i fængsler og arresthuse, og som skal følge borgeren under hele indsættelsesperioden og tiden efter løsladelsen.

Projektet er etableret under Beskæftigelsesministeriet og Justitsministeriet, hvor sidstnævnte har ansvaret for projektgennemførelsen. Til projektet, der udspringer af satspuljeaftalen for 2015, er der afsat 19 millioner kroner.

Læs mere om pilotprojektet på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside